Shrew Soft VPN client

Shrew Soft VPN client

Philipp Hahn – Open Source – Windows
Chuột chù mềm VPN Client cho Unix là một khách hàng IPsec miễn phí cho FreeBSD, NetBSD, và Linux dựa trên hệ điều hành. Nó có thể được sử dụng để giao tiếp với hệ thống chạy công cụ ipsec. Unix khách hàng sử dụng hỗ trợ hạt nhân IPsec kèm với hệ điều hành, và đi kèm với đầy đủ Internet Key Exchange daemon và khách hàng kết thúc trước ứng dụng mã nguồn. Phiên bản cho Windows cũng có tại đây.

Tổng quan

Shrew Soft VPN client là một Open Source phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Philipp Hahn.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Shrew Soft VPN client hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/09/2008.

Shrew Soft VPN client đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Shrew Soft VPN client Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Shrew Soft VPN client!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Shrew Soft VPN client cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.